РАСМИЁТИ ҲИМОЯИ РИСОЛАИ ДОКТОРӢ / ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В данной исследование рассмотрены эмпирические, теоретико–методологические вопросы и идейно–концептуальные основы, особенности и тенденции формирования молодежной политики в Таджикистане. Проведены многоаспектные анализы, наблюдения и социологические исследования опытов и процессов реализации молодежной политики и молодежной проблематики, выявлены множество проблем системно–институциональ­ного, поведенческого и интеллектуального характера. Выработаны технологии (модель) систематического и устойчивого развития молодежной политики в условиях демократизации в Республике Таджикистан с принцип­ом взаимо­действия политической власти, гражданского общества и частного сектора и в рамках основных приоритетов государственной молодежной политики, включающих систему институционализации, теоретическую концепцию реализации (развития) государственной молодежной политики горизонтальными и вертикальными структурами (подходами), механизм развития молод­ежной политики в контексте реализации идеологических особен­ностей госу­дар­ства, концепцию участия молодежи в политической жизни общества, модель молодежного парламентаризма.

АННОТАТСИЯ (шарҳи мухтасар)
Дар тадқиқоти мазкур масъалаҳои эмпирикӣ, назариявӣ–методологӣ ва асосҳо, хусусиятҳо ва тамоюлҳои ғоявӣ–консептуалии ташаккулёбии сиёсати ҷавонон дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Таҳлилҳои бисёрҷанба, мушоҳидаҳо ва тадқиқоти таҷрибаҳо ва ҷараёнҳои амалигардии сиёсати ҷавонон ва масъалагузории ҷавонон гузаронида шуда, мувофиқан мушкилоти зиёди хусусияти низомӣ–институт­сионалӣ, рафторӣ ва маънавӣ (зеҳнӣ) дошта муайян гардиданд. Технологияҳои рушди мураттаб ва устувори сиёсати давлатии ҷавонон дар шароитҳои демократикунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо принсипи амалҳои мутақобилаи ҳокимияти сиёсӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ ва дар доираи афзалиятҳои асосии сиёсати давлатии ҷавонон таҳия (коркард) карда шуданд, ки системаи институтикунонӣ ва консепсияи назариявӣ–ғоявии амалисозии (рушди) сиёсати давлатии ҷавононро бо сохторҳои (усулҳои) амудӣ ва уфуқӣ, механизми рушди сиёсати ҷавононро дар робита ба амалисозии хусусиятҳои идеологии давлат, консепсияи иштироки ҷавононро дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ва модели парламентаризми ҷавононро фаро мегиранд.

ANNOTATION
In this research are being considered the empirical, theoretical, and methodological questions, ideological and conceptual basis, peculiarities and tendency of formation of youth policy in Tajikistan. There are conducted multifold analyses, observations and sociological researches of experiences and process of implementation of youth policy and youth problems, and there are revealed multitude problem with institutional, behavioral and intellectual character. Elaborated the technology (model) of systematic and sustainable development of youth policy in conditions of democratization in the Republic of Tajikistan with the principle of co–operations political power, civil society and private sector and in framework of the basic priorities of state policy for youth, including the system of institutionalization, and theoretical and conceptual implementation (development) of state policy for youth with the horizontal and vertical structures (ways), the mechanism of development of youth policy in context of implementation of ideological peculiarities of the state, the conception of youth participation in political life of society and the model of youth parliamentarism.

Объявление о защите диссертации
Дата публикации объявления: 03.04.2018 г.
___________________________________________________
Ҳимояи Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода
6 июли соли 2018, соати 10-00 дар Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-018-и назди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, х.Рӯдакӣ, 33) ҳимояи диссертатсияи Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода дар мавзӯи «Хусусиятҳо ва технологияҳои рушди сиёсати ҷавонон дар Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 — Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ баргузор мегардад.
Бо диссертатсия ва автореферат тавассути Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони 734025,ш. Душанбе, х.Рӯдакӣ, 33 шинос шудан мумкин аст.
Манбаъҳои эълони ҳимоя:
___________________________________________________
Защита Миралиёна Киёмиддина Абдусалимзоды
6 июля 2018 г. в 10-00 часов в Диссертационном совете 6D.КОА-018 при Институте философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33) состоится защита диссертации Миралиёна Киёмиддина Абдусалимзоды на тему: «Особенности и технологии развития молодежной политики в Республике Таджикистан», представленной на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан: 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33.
Источники публикация объявлений:
Заключение учреждения, где выполнена диссертационная работа
Файл заключение (от 7.10.2016г.)
(дата размещения: 20.03.2018 г.)
Заключение экспертной группы базовой организации Диссертационного совета
 Файл заключение (от 28.11.2017г.)
(дата размещения: 20.03.2018 г.)
Справка «Антиплагиат»
 Файл справка «Антиплагиат«
(дата размещения: 20.03.2018 г.)
Заключение экспертной комиссии диссертационного совета
Файл заключение экспертов 
(дата размещения: 30.03.2018 г.)
Протокол допуска
 Файл протокола
(дата размещения на сайте диссертационного совета: 03.04.2018 г.)
Список научных трудов
Файл список трудов
(дата размещения: 04.06.2018 г.)
Другие процедурные документы:
Рассылка автореферата (дата размещения 04.06.2018)
Справка_от_Национальной Библиотеки (дата размещения: 04.06.2018)
Справка_от_Библиотеки_АН_РТ (дата размещения: 04.06.2018)
СПРАВКА о применении результатов диссертационной исследовании на практике 
(дата размещения 25.06.2018)
ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ:
Тип диссертация
Докторская
Ф.И.О. соискателя
Миралиён Киёмиддин Абдусалимзода
Название темы диссертации
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Шифр научной специальности
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
Отрасль науки
Политические науки
Шифр диссертационного совета
6D.КОА-018
Название организации
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан
Диссертация
Файл ДИССЕРТАЦИИ
(дата размещения на сайте диссертационного совета: 19.01.2018 г.)
Автореферат
Файл АВТОРЕФЕРЕАТ (русский)
Файл Автореферат (тоҷикӣ)
(дата размещения на сайте диссертационного совета: 03.04.2018 г.)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес организации
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки, 33
Официальный сайт организации
www.ifppanrt.tj
Телефон организации
(+992 37) 221-56-89
Дата защиты диссертации
06.07.2018 г., в 10-00 часов
Научный консультант:
МУХАММАД Абдурахмон Навруз — доктор политических наук, профессор, директор Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан
— Сведения о научном консультанте
Файл отзыва
(дата размещения: 03.04.2018 г.)
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:
(справка об официальных оппонентах)
НИГМАТУЛЛИНА Танзиля Алтафовна — доктор политических наук, доцент, директор; заведующий кафедрой политологии, истории, теории государства и права Башкирского инсти­тута социальных технологий (филиал) Образо­вательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», г.Уфа, Российская Федерация
Файл отзыва
(дата размещения: 08.06.2018 г.)
НАБИЕВ Вахоб Марафович — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Отечественной истории Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова
Файл отзыва 
(дата размещения: 20.06.2018 г.)
АБДУЛЛОЕВ Махмуд Холович — доктор исторических наук, профессор кафедры истории, права и политологии Кулябского государственного университета им. А. Рудаки
Файл отзыва
(дата размещения: 07.06.2018 г.)
Ведущая организация — Таджикский национальный университет
— Сведения о ведущий организации
Файл отзыва
(дата размещения: 04.06.2018 г.)
ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ:
СИМТИКОВ Жомарт Кудайбергенович — профессор, доктор политических наук, заведующий кафедрой «Международных отношений» Института Сорбонна-Казахстан РГП в ПВХ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»
Файл отзыва (дата размещения: 14.06.2018 г.)
ДОРМЕШКИН О. Б. — профессор, д.т.н. Белорусский Государственный технологический университет
Файл отзыва (дата размещения: 04.06.2018 г.)
РАХИМЗОДА Шариф — профессор, доктор экономических наук, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономики и финансов
Файл отзыва (дата размещения: 14.06.2018 г.)
ДИНОРШОЕВА Зарина Мусоевна — доктор философских наук, заведуюущей кафедрой философии и политологии Российско-Таджикского славянского университета
Файл отзыва (дата размещения: 19.06.2018 г.)
САДЫКОВА Насиба Нуруллаевна — доктор философских наук, заместитель председателя Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека
ПУЛАТОВ А. Х. — доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных и общественных наук Худжанского государственого университета им. Б.Гафурова / Ахиллоев Т. А. — кандидат педагогических наук
Файл отзыва  (дата размещения: 14.06.2018 г.)
Файл отзыва (дата размещения: 20.06.2018 г.)
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ:
Заключение диссертационного совета по защите диссертации
Файл Заключение: ( дата размещение 10.07.2018 г.)
Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации
Файл Решение  (дата размещения: 10.07.2018 г.)
Явочный лист членов диссертаци­онного совета
 Файл явочный лист (дата размещение 10.07.2018 г.)
 Протокол тайного голосования
 Файл протокол (дата размещение 10.07.2018 г.)

One Reply to “РАСМИЁТИ ҲИМОЯИ РИСОЛАИ ДОКТОРӢ / ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ”

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: